Upozornění

Upozorňujeme Vás, že veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách a v online kurzech nejsou v České republice oficiálně uznávanými a doporučovanými postupy a jako takové nemohou nahradit odborné vyšetření lékařem a ani jím indikovanou diagnózu a příslušnou léčbu.

Veškeré informace vycházejí z našeho studia a zkušeností a sdělujeme Vám je na základě našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Mnohé z těchto doporučení jsou prověřena a dlouhodobě využívána v Číně, nejsou však ještě ověřena dnešními „západními“ studiemi, je tedy na svobodné vůli každého z Vás, jestli se rozhodnete těmto doporučením důvěřovat a odhodláte se je využít. Veškeré informace je třeba vnímat ve vzájemných souvislostech a zejména s ohledem na Váš aktuální zdravotní stav. V případě jakýchkoliv pochybností nebo nejasností tykajících se sdělených informací a jejich užití požádejte o konzultaci Vašeho ošetřujícího lékaře  a/nebo zkušeného praktika tradiční čínské medicíny.  

Varujeme Vás v souladu s § 2896 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, před možným nebezpečím, které by mohlo vzniknout nevhodným užitím poskytnutých informací. Žádáme Vás, abyste již při případných prvních příznacích zdravotních obtíží neprodleně vyhledali lékařské ošetření a poradili se o vhodnosti daného postupu ve Vašem aktuálním stavu.

 

Přihlášením se k online kurzům a využíváním těchto webových stránek potvrzujete, že jste se seznámili s výše zmíněným upozorněním, že jste mu plně porozuměli a prohlašujete, že se jím budete řídit a respektovat jej.

 

MUDr. Petra Uríková a ostatní lektoři