Obchodní podmínky - Online Kurzy

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky užívání on-line kurzů poskytovaných na webových stránkách www.mudr-urikova.com


 1. Obecná ustanovení

 

  1. Poskytovatelem služeb on-line kurzů je MUDr. Petra Uríková, se sídlem Hradská 325, 763 17 Lukov, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ 88190170, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „poskytovatel“).
  2. Služba provozovaná na webových stránkách www.mudr-urikova.com umožňuje uživatelům využívat on-line kurzy ke svému vlastnímu vzdělávání (dále jen „služba“).
  3. On-line kurzem se rozumí on-line obsah schválený poskytovatelem v podobě lektorských textů a video-lekcí umístněných na webových stránkách poskytovatele (dále jen „on-line kurz“).
  4. Uživatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, která uhradila objednávku on-line kurzu poskytovatele (dále jen „uživatel“).
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré vztahy s fyzickými či právnickými osobami vznikající v souvislosti s jejich užíváním on-line kurzů poskytovaných na webových stránkách poskytovatele (dále jen „obchodní podmínky“).

 

 1. Předmět Služby

 

  1. Předmětem služby je právo uživatele na přístup k lektorským textům a video-lekcím uloženým na webových stránkách poskytovatele.
  2. Videa poskytovaná v rámci on-line kurzu jsou dostupná pouze ve formě on-line streamingu dat z webových stránek poskytovatele. Pro sledování on-line kurzu je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu. On-line kurzy není možné stahovat do počítače pro pozdější sledování bez připojení k internetu a nejsou dostupné ani na médiích typu DVD.

 

 1. Rozsah služby a platební podmínky

 

  1. Uživatel může provést registraci do služby, v jejímž rámci je povinen poskytnout pravdivé a platné údaje. Registrací do služby zároveň uživatel vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
  2. Uživatel má možnost zápisu do on-line kurzu ve službě provedením objednávky.
  3. Přístup uživatele k on-line kurzu je podmíněn vyplněním objednávky a zaplacením ceny on-line kurzu v plné výši, pokud je tato u kurzu vyžadována. Cena jednotlivých on-line kurzů je uvedena na webových stránkách poskytovatele.
  4. Uhrazením ceny on-line kurzu získává uživatel právo na přístup k objednanému on-line kurzu poskytovatele na počet kalendářních dnů, který je uveden u každého on-line kurzu společně s jeho cenou. Jako první den této lhůty se počítá den prvního otevření kurzu.
  5. Uplynutím lhůty stanovené v bodě 3.4 dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda uživatel danou službu využil či nevyužil.
  6. Přístup do on-line kurzů je omezen na počet 4 IP adres, ze kterých je možné se do on-line kurzu přihlásit. Přihlášení do on-line kurzu z každé další IP adresy nad stanovený limit bude umožněn po uhrazení částky v hodnotě 20 % z celkové ceny daného on-line kurzu.
  7. Tyto podmínky neumožňují poskytovateli vrácení již přijatých plateb ze strany uživatele. Uživatel má povinnost před uhrazením kurzovného vyzkoušet, zdali mu přehrávání on-line lekcí funguje s jeho technickým vybavením (hardware a software) a použitým internetovým připojením a kvalifikovaně zhodnotit, zdali daný kurz zakoupí. K tomuto účelu slouží trailery, popř. jiné materiály, které jsou na webových stránkách poskytovatele poskytnuty zdarma.
  8. Po uhrazení plné ceny on-line kurzu bude uživateli prostřednictvím emailové adresy poskytnut přístupový kód ke kurzu.
  9. Platbu je možné provést následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na účet poskytovatele č. 2201107276/2010 - přístupový kód k danému kurzu bude uživateli poskytnut až po připsání platby na účet.
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY - přístupový kód k danému kurzu bude uživateli poskytnut ihned po provedení platby.

 

 1. Certifikáty

 

  1. Po ukončení přístupu ke kurzu má uživatel možnost získat certifikát o absolvování on-line kurzu na základě vyplněného testu. Přístup k on-line formuláři s testem bude uživateli umožněn na základě jeho žádosti zaslané na emailovou adresu poskytovatele. Vyplněný test bude následně vyhodnocen a při splnění více než 60% správných odpovědí testu bude do 14 dní od vyhodnocení testu, zaslán uživateli prostřednictvím emailové adresy daný certifikát o absolvování online kurzu.
  2. Rozhodnutí o udělení certifikátu o absolvování online kurzu je výhradně na rozhodnutí provozovatele a není na něj právní nárok.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele

 

  1. Vyplněním objednávky a zakoupením on-line kurzu získává uživatel právo přístupu k on-line kurzu a to v časovém rozsahu definovaném v článku 3.4.
  2. Vyplněním objednávky a zakoupením on-line kurzu získává uživatel také právo přístupu k materiálům ke stažení, patřícím k příslušnému kurzu. Tyto materiály jsou určeny jen pro uživatele pro ulehčení studia v kurzu a pro zapsání poznámek. Uživatel nesmí tyto materiály poskytnout třetím osobám ani je v žádné podobě rozšiřovat.
  3. Uživatel je povinen uhradit cenu on-line kurzu stanovenou na webových stránkách poskytovatele a to způsobem uvedenm v článku 3.8.
  4. Uživatel je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky a je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které je způsobilé přivodit poskytovateli škodu.
  5. Uživatel nesmí sdílet účet se třetími osobami. Pokud poskytovatel zjistí, že k takovému sdílení došlo a uživatel tak porušuje tyto obchodní podmínky, bude účet uživatele smazán a to bez nároku na vrácení peněz.

 

 • Práva a povinnosti Poskytovatele

 

 1. Poskytovatel má povinnost nastavit uživateli přístupová práva k objednanému on-line kurzu do 2 pracovních dnů po obdržení celé úhrady ceny on-line kurzu od uživatele.
 2. Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za:
   1. plnou funkčnost a dostupnost služby on-line kurzu,
   2. materiály ani texty dostupné na webu poskytovatele nahrané lektory či třetími osobami,
   3. kvalitu služeb poskytovaných lektory a údaje jimi uvedené,
   4. případnou škodu či ušlý zisk.
 3. Poskytovatel může uživatele přiměřeným způsobem informovat o svých dalších službách formou reklamních sdělení prostřednictvím emailové adresy uživatele, s čímž uživatel souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat případná reklamní sdělení uživateli, pokud mu tento prostřednictvím emailové adresy sdělí, že s tímto zasíláním nesouhlasí.

 

 • Zpracování osobních údajů

 

  1. Uživatel souhlasí s tím, že ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů uchovává poskytovatel ve své databázi údaje vložené uživatelem při objednávce on-line kurzu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.
  2. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

 

 • Společná a závěrečná ustanovení

 

  1. Tyto obchodní podmínky a vztahy mezi smluvními stranami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nastoupí místo něho ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednotlivých ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. O změně či doplnění obchodních podmínek informuje poskytovatel uživatele v dostatečném časovém předstihu alespoň 14 dní prostřednictvím emailu. Změněné či doplněné obchodní podmínky jsou platné okamžikem jejich zveřejnění. Pokud uživatel se změněnými či doplněnými obchodními podmínkami nesouhlasí, je oprávněn ukončit účast a to prostřednictvím zprávy zaslané na emailovou adresu poskytovatele.
  4. Jakákoliv komunikace mezi poskytovatelem a uživatel probíhá buď písemně, nebo elektronicky prostřednictvím emailové adresy.
  5. Poskytovatel i uživatel se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem těchto obchodních podmínek, zejména se zavazují k poskytnutí potřebné součinnosti, kterou lze k daným okolnostem spravedlivě požadovat, potřebnou ke splnění závazků plynoucích z těchto obchodních podmínek.
  6. Poskytovatel i uživatel se zavazují, že veškeré případné spory mezi nimi vzniklé budou řešit vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k této dohodě, spadá řešení těchto sporů do pravomoci obecných soudů České republiky.

 

Obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2017.