Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.mudr-urikova.com


 1. Obecná ustanovení 
  1. Provozovatelem internetového obchodu je MUDr. Petra Uríková, se sídlem Hradská 325, 763 17 Lukov, zapsaná v živnostenském rejstříku pod IČ 88190170, jednající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „prodávající“).
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce.
  4. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně též služeb, které jsou dostupné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „zboží“), provozovaném na internetové adrese mudr-urikova.com prostřednictvím webového rozhraní.
  5. Prodej zboží bude uskutečněn jen na území České republiky a Slovenské republiky.

 

 1. Uživatelský účet 
  1. Kupující si může na základě registrace na webových stránkách prodávajícího vytvořit uživatelský účet, jehož prostřednictvím může provádět objednání zboží. Uživatelský účet kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující může dále provádět objednání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce prodejce i při objednání zboží bez registrace je kupující povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Takto uvedené údaje kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Kupující není oprávněn umožnit využívání  uživatelského účtu třetím osobám.
  4. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být nepřetržitě v provozu a to zejména v souvislosti s nutnou údržbou hardwarového a softwarového vybavení prodejce či třetích osob.

 

 1. Uzavření kupní smlouvy 
  1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) prodávajícím zaslané na emailovou adresu kupujícího. Kupující má možnost před odesláním objednávky prodávajícímu zkontrolovat veškeré údaje vložené do objednávky a opravit případné chyby.
  2. Objednávka odeslaná kupujícím je závazná a považuje se za návrh na uzavření kupní smlouvy, jejíž obdržení potvrdí prodávající prostřednictvím emailu zaslaného kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky a v případě jejího upřesnění, až tímto upřesněním. Odesláním objednávky kupující zároveň vyjadřuje svůj souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.
  3. Prodávající má právo neakceptovat objednávku na zboží, které se již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popř. z jiného důvodu, pro který nelze po prodejci spravedlivě požadovat akceptaci objednávky, zejména pokud kupující již dříve porušil kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). O těchto skutečnostech prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího.
  4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy a náklady mu takto vzniklé (náklady na internetové připojení, telefonní hovory, apod.) si kupující hradí sám.

 

 1. Cena a platební podmínky

 

  1. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu, která je uvedena u příslušného zboží v internetovém obchodě prodávajícího. Ceny jsou uvedeny u jednotlivých položek zboží a jsou platné ke dni objednání zboží. Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH v zákonné výši. Kupující je povinen společně s kupní cenou uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
  2. Kupující může cenu zboží a náklady na dopravu zboží uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2201107276/2010 (bez příplatku)
  2. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GOPAY (bez příplatku)
  3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím (příplatek za službu: ČP: 0Kč, PPL: 25Kč)
  4. v hotovosti při osobním odběru (bez příplatku)
  5. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy a zboží se odesílá teprve po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. Odpovědnost za vady 
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a dále ustanoveními § 2161 až 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že se vady nevyskytnou v záruční době. Prodávající odpovídá zejména za to, že dané zboží má jakost a vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, tak vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo takové, které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, hodí se k účelu, který prodávající uvádí nebo kterému se zboží téhož druhu obvykle používá, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Nejde-li o věci, které podléhají rychlé zkáze, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.
  4. Kupující musí prodávajícímu prokázat, že jsou vady zboží reklamovány včas ve stanovené lhůtě a že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího.
  5. Kupující je povinen případné vady zboží reklamovat u prodávajícího v záruční době, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to nejlépe písemně na adrese provozovny prodávajícího U Pivovaru 300, Lukov, 76317 nebo na emailové adrese prodávajícího.
  6. Bližší podmínky odpovědnosti prodávajícího za vady dodaného zboží jsou detailněji upraveny v reklamačním řádu prodávajícího.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy 
  1. Kupující má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Pokud je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží či dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je povinen informovat prodávajícího o svém odstoupení od smlouvy ve výše stanovené lhůtě formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prodávajícímu), a to písemně na adresu provozovny prodávajícího U Pivovaru 300, Lukov, 76317 nebo emailovou adresu prodávajícího.
  2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 6.1 je kupující povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání či opotřebení zaslat na vlastní nebezpečí a náklad prodávajícímu na adresu jeho provozovny ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy.
  3. Po obdržení vráceného zboží, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím předem dohodnutým způsobem. Kupující bere na vědomí, že prodávající nehradí ani nevrací kupujícímu zaplacené zpětné poštovné.
  4. Kupující bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem dodání je zboží speciálně upravené na přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, dále zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím či zboží, u něhož kupující porušil originální obal.
  5. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí do okamžiku odeslání zboží.

 

 1. Dodací podmínky 
  1. Doručení zboží probíhá:
   1. prostřednictvím České pošty s.p. - Balík do ruky (105Kč), Balík na poštu (99Kč) nebo doporučená zásilka (možno jen v případě platby předem, do váhy balíku 500g a do tloušťky balíku 5cm - 50Kč)
   2. prostřednictvím společnosti PPL - v místě určeném kupujícím - PPL Private nebo Parcelshop (86Kč)
   3. osobním odběrem zboží na adrese provozovny: U Pivovaru 300, Lukov, 76317 v předem dohodnutém termínu (0Kč)
  2. Pokud je způsob přepravy zvolen na základě specifického požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto druhem přepravy.
  3. Kupující je povinen zboží od přepravce převzít a zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto oznámit přímo přepravci. V případě, že kupující shledá porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky, není povinen takovou zásilku od přepravce převzít.
  4. Obvyklá lhůta pro dodání zboží činí 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím, pokud se místo dodání nachází na území České republiky. Kupující bere na vědomí, že v ojedinělých případech může být lhůta dodání delší, o čemž bude prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu informovat. Kupující bere také na vědomí, že v případě bezhotovostní platby počíná výše uvedená dodací lhůta běžet ode dne následujícího po připsání plné výše sjednané kupní ceny zboží (včetně ceny dopravy) na účet prodávajícího.

 

 1. Další práva a povinnosti smluvních stran 
  1. Kupující nabývá vlastnické právo k objednanému zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje nevykonávat žádnou činnost, která by umožnila jemu nebo třetím osobám neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti webového rozhraní obchodu.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webových stránek prodávajícího nebo v důsledku užití těchto webových stránek v rozporu s jejich určením.
  4. Prodávající není vůči kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Zpracování osobní údajů 
  1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
  2. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, adresa, v případě podnikatele IČ a DIČ, telefon, emailová adresa a údaje o provedených nákupech.
  3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  4. Prodávající může pověřit zpracováním osobních údajů kupujícího třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě dopravce zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám.

 

 1. Společná a závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na webových stránkách prodávajícího v době odeslání elektronické objednávky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s cenou objednaného zboží včetně nákladů na dopravu a že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
  2. Prodávající si vyhrazuje právo tyto smluvní podmínky kdykoli jednostranně měnit či doplňovat bez předchozích upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto všeobecných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nastoupí místo něho ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností či neúčinností jednotlivých ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
  4. Prodávající i kupující se zavazují, že veškeré případné spory mezi nimi vzniklé budou řešit vzájemnou dohodou obou smluvních stran. Nedojde-li k této dohodě, spadá řešení těchto sporů do pravomoci obecných soudů České republiky nebo může spotřebitel na základě zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail adr@coi.czhttps://adr.coi.cz/cs.

Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.1.2017.